งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศเผยแพร่แผนฯ
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ประกาศ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศสาระสำคัญในสัญญา
ประกาศยกเลิก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พัสดุ
Search
Contact Us
ประกวดราคาซื้อระบบเชื่อมต่อโครงข่ายคอมพิวเตอร์หลัก จำนวน 1 ระบบ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย aor   
พุธ, 22 สิงหาคม 2012

                                                                    ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบเชื่อมต่อโครงข่ายคอมพิวเตอร์หลัก จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
          คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อระบบเชื่อมต่อโครงข่ายคอมพิวเตอร์หลัก จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้                                                                                
 
1.ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2.ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3.ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือ  ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ1.6
4.ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5.ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
6.ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7.คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
                   กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่31 สิงหาคม 2555
ตั้งแต่เวลา  10.00 น. ถึง  10.30 น. และเปิดซองเอกสารในวันเดียวกัน เวลา 09.00 น.  ณ  ห้อง 309 ตึกอานันทมหิดล  ชั้น 3   คณะแพทยศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา  ในวันที่ 31 สิงหาคม 2555
 และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 4 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.45 น.  เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ในราคาชุดละ  200.00   บาท  (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2555     
ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา  8.30  - 15.00  น.      โดยต้องนำสำเนาเอกสารมาดังนี้
1.หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือใบทะเบียนพาณิชย์  2.ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)  3.บัตรประชาชนของผู้มารับเอกสาร ดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th และ   www.md.chula.ac.th/unit/bidding  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2256-4461 ในวันทำการ                 
               
     
                                                                                                    ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
 
                                                                                                (รองศาสตราจารย์นายแพทย์เกรียงศักดิ์ ประสพสันติ) 
                                                                                                                          รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
                                                                                                                          รักษาการแทนคณบดี 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พฤหัสบดี, 23 สิงหาคม 2012 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >