งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศเผยแพร่แผนฯ
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ประกาศ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศสาระสำคัญในสัญญา
ประกาศยกเลิก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พัสดุ
Search
Contact Us
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย koi   
พุธ, 25 เมษายน 2018


ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               AChRAb ELISA ๙๖ kit จำนวน ๕ EA ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไบโอแอคทีฟ จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๕,๒๗๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑

 

 

 

 

 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์  วัชรสินธุ)

คณบดี คณะแพทยศาสตร์

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >