งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศเผยแพร่แผนฯ
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ประกาศ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศยกเลิก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พัสดุ
Search
Contact Us
ประกาศเชิญชวนทั่วไป "จ้างบริการรถตู้สำหรับตรวจชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่เกิดเหตุพร้อมพนักงานขับรถ" PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย koy   
ศุกร์, 09 กันยายน 2016

ประกาศเชิญชวนทั่วไป

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่อง “จ้างบริการรถตู้สำหรับตรวจชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่เกิดเหตุ

พร้อมพนักงานขับรถ (ไม่รวมค่าน้ำมันและค่าทางด่วน) จำนวน 1 คัน”

  

                   คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะ “จ้างบริการรถตู้สำหรับตรวจชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่เกิดเหตุพร้อมพนักงานขับรถ (ไม่รวมค่าน้ำมันและค่าทางด่วน) จำนวน 1 คัน” 

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   1.  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ต้องการจ้างดังกล่าว    

                   2.  ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                   3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                   4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

                     กำหนดยื่นซองเสนอราคาตั้งแต่วันที่  9  กันยายน  2559  ถึงวันที่  21  กันยายน  2559 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.00 น. เว้นวันหยุดทำการ ณ งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 1 

            กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่  22  กันยายน  2559 เวลา  09.00 น. ณ ห้องประชุม 112 ชั้น 1               ตึกอานันทมหิดล เป็นต้นไป

                   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารเชิญชวนทั่วไป ในราคาชุดละ 100.00 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ได้ที่               งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่  9  กันยายน  2559  ถึงวันที่  20  กันยายน  2559  ตั้งแต่เวลา 8.30 น – 15.00 น. โดยต้องนำสำเนาเอกสารมาดังนี้ 1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือใบทะเบียนพาณิชย์ 2. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)  3. บัตรประชาชนของผู้มารับเอกสาร และดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ http://pcm.md.chula.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-2564461            ในวันและเวลาทำการ 

 

                                   ประกาศ     ณ     วันที่        

 

 (ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ)

                                                                                   คณบดี คณะแพทยศาสตร์
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( เสาร์, 10 กันยายน 2016 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >