งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
การจัดจ้างปรับปรุงห้องพักอาจารย์ อาคาร อปร. ชั้น 17 จำนวน 1 โครงการ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย aor   
พฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2016
ประกาศ  เชิญชวนทั่วไป
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง  การจัดจ้างปรับปรุงห้องพักอาจารย์ อาคาร อปร. ชั้น 17 จำนวน 1 โครงการ 
…………….………………………………
 
    ด้วย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะจัดจ้างปรับปรุงห้องพักอาจารย์ อาคาร อปร. ชั้น 17 จำนวน 1 โครงการ 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จ้าง ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน    ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น   
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ที่เข้าเสนอราคาให้แก่                     คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ณ  วันประกาศเชิญชวนทั่วไป  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อครั้งนี้
        กำหนดเซ็นชื่อ ดูสถานที่ พร้อมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 9.30 น. ณ งานพัสดุ  ตึกอานันทมหิดล  ชั้น  1  คณะแพทยศาสตร์
         กำหนดยื่นซองข้อเสนอราคาในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00  น.  ณ งานพัสดุ  ตึกอานันทมหิดล  ชั้น  1  คณะแพทยศาสตร์
        กำหนดเปิดซองข้อเสนอราคาในวันที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 9.30 น. ณ  ห้อง ๑๑๒  ชั้น ๒ ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์  เป็นต้นไป
         ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารเชิญชวนทั่วไป  ในราคาชุดละ 100  บาท  ได้ที่งานพัสดุ  ตึกอานันทมหิดล  ชั้น 1  คณะแพทยศาสตร์   ระหว่างวันที่  4 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. โดยต้องนำสำเนาเอกสารมาดังนี้ 1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล            หรือ ใบทะเบียนพาณิชย์  2. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)  3. บัตรประชาชนของผู้มารับเอกสาร             ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th  และ  www.md.chula.ac.th/unit/bidding                หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข    02-2564461   ในวันและเวลาทำการ

                                                                                                         ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


                                                                                                       (ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ)
                                                                                                                    คณบดี คณะแพทยศาสตร์
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ศุกร์, 05 สิงหาคม 2016 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >