งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
ตู้ดูดไอสารเคมี จำนวน 1 ตู้ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย aor   
จันทร์, 25 กรกฎาคม 2016
ประกาศ  เชิญชวนทั่วไป
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง  การจัดซื้อ ตู้ดูดไอสารเคมี จำนวน 1 ตู้
…………….………………………………
 
             ด้วยคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะจัดซื้อ ตู้ดูดไอสารเคมี จำนวน 1 ตู้
            ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
             1.         เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จัดซื้อ ดังกล่าว
             2.         ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
             3.         ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน    ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
              4.         ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ที่เข้าเสนอราคาให้แก่    คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ณ  วันประกาศเชิญชวนทั่วไป  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อครั้งนี้
              กำหนดยื่นซองข้อเสนอราคาในวันที่  25 กรกฎาคม 2559  ถึงวันที่  5 สิงหาคม 2559  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00  น.  ณ งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์
             กำหนดเปิดซองข้อเสนอราคาในวันที่  8 สิงหาคม 2559  เวลา 13.30น. ณ  ห้อง 112ชั้น 1 ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์  เป็นต้นไป
             ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารเชิญชวนทั่วไป  ในราคาชุดละ 100  บาท  ได้ที่งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่  25 กรกฎาคม 2559  ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2559  ตั้งแต่เวลา 08.30 –15.00 น. โดยต้องนำสำเนาเอกสารมาดังนี้ 1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือ ใบทะเบียนพาณิชย์  2. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)  3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มารับเอกสาร ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th  และ  http://pcm.md.chula.ac.th/unit/bidding หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   02-2564461   นวันและเวลาทำการ
 

 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


                                                                                                          (ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ)
                                                                                                                       คณบดี คณะแพทยศาสตร์
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >