งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
อุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ Streaming จำนวน 1 ชุด PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย aor   
จันทร์, 11 กรกฎาคม 2016
ประกาศ  เชิญชวนทั่วไป
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง  การจัดซื้อ อุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ Streaming จำนวน 1 ชุด
…………….………………………………
 
             ด้วยคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะจัดซื้ออุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ Streaming จำนวน 1 ชุด
                ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้    
                 1.         เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จัดซื้อ ดังกล่าว
                 2.         ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                 3.         ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน    ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
                 4.         ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่    คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ณ  วันประกาศเชิญชวนทั่วไป  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อครั้งนี้
                กำหนดยื่นซองข้อเสนอราคาในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00  น.  ณ งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์
                กำหนดเปิดซองข้อเสนอราคาในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ  ห้องประชุม 112  ตึกอานันทมหิดล  ชั้น  1  คณะแพทยศาสตร์  เป็นต้นไป
               ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารเชิญชวนทั่วไป  ในราคาชุดละ 100  บาท  ได้ที่งานพัสดุ  ตึกอานันทมหิดล  ชั้น  1  คณะแพทยศาสตร์   ระหว่างวันที่11 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 –15.00 น. โดยต้องนำสำเนาเอกสารมาดังนี้ 1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือ ใบทะเบียนพาณิชย์  2. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)  3. บัตรประชาชนของผู้มารับเอกสาร  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th  และ  www.md.chula.ac.th/unit/biddingหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข    02-2564461   ในวันและเวลาทำการ                                                                                                                     ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 
                                                                                                          (ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ)
                                                                                                                        คณบดี คณะแพทยศาสตร์
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อังคาร, 12 กรกฎาคม 2016 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >