งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศเผยแพร่แผนฯ
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ประกาศ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศยกเลิก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พัสดุ
Search
Contact Us
ประกวดราคาซื้อ “ครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย aor   
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016
ประกาศ  คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง  ประกวดราคาซื้อ  “ครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ”
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
… … … … … … … … … … … … 
                    คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ตามรายการดังนี้
                     “ครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ”
                     ๑.เครื่องทำความเย็นขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒.๐ แรงม้า พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ ชุด 
                    ๒.เครื่องทำความเย็นขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕.๐ แรงม้า พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ ชุด 
                     ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
                     ๑.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                     ๒.   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                     ๓.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือ ความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอ ม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                     ๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผล ประโยชน์ร่วมกันกับ ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็น   ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้
                      ๕.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                      ๖.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government  Procurement  : e-GP)     ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                      ๗.คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร   เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้
                        กำหนดเซ็นชื่อ ดูสถานที่ พร้อมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น.  ณ  งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น ๑ คณะแพทยศาสตร์  
                        กำหนดยื่นซองประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.   ถึง 13.30 น.   และเปิดซองเอกสารในวันเดียวกัน   เวลา 13.30 น.   ณ   ห้องประชุม  ๑๑๒  ชั้น  ๑  ตึกอานันทมหิดล   คณะแพทยศาสตร์  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก  ให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 และกำหนดเสนอราคาในวันที่  6 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป 
                        ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น ๑ คณะแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่                             16 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. โดยต้องนำสำเนาเอกสารมาดังนี้  ๑.หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  หรือใบทะเบียนพาณิชย์   ๒.ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ภ.พ.๒๐)  ๓.บัตรประชาชนของ ผู้มารับเอกสารดูรายละเอียดได้ที่  www.gprocurement.go.th  และ http//:pcm.md.chula.ac.th/unit/bidding  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๕๖๔๔๖๑ ในวันทำการ    
 
 
                                                                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙


                                                                                                            (ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ)
                                                                                                                         คณบดี คณะแพทยศาสตร์
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >