งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำชนิด -86 C (Ultra-Low Temperature Freezer) จำนวน 1 ตู้ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย aor   
พุธ, 15 มิถุนายน 2016
ประกาศ  เชิญชวนทั่วไป
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง  การจัดซื้อ ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำชนิด -86 C (Ultra-Low Temperature Freezer) จำนวน 1 ตู้
…………….………………………………
 
                ด้วย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะจัดซื้อ ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำชนิด  -86 C (Ultra-Low Temperature Freezer) จำนวน 1 ตู้
                ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
               1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จัดซื้อ ดังกล่าว
               2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
               3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน    ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น   
                4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ที่เข้าเสนอราคาให้แก่   คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ณ  วันประกาศเชิญชวนทั่วไป  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อครั้งนี้
                กำหนดยื่นซองข้อเสนอราคาในวันที่  15 มิถุนายน 2559  ถึงวันที่  30 มิถุนายน 2559  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00  น.  ณ งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์
                กำหนดเปิดซองข้อเสนอราคาในวันที่  4 กรกฎาคม 2559  เวลา 9.00 น. ณ  ห้อง 112 ชั้น 1  ตึกอานันทมหิดล       คณะแพทยศาสตร์  เป็นต้นไป
                ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารเชิญชวนทั่วไป  ในราคาชุดละ 100  บาท  ได้ที่งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2559  ถึงวันที่  29 มิถุนายน 2559  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. โดยต้องนำสำเนาเอกสารมาดังนี้ 1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  หรือ ใบทะเบียนพาณิชย์  2. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)        3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มารับเอกสาร ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th  และ  http://pcm.md.chula.ac.th/unit/bidding หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข    02-2564461   ในวันและเวลาทำการ
 
 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙


                                                                                                          (ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ)
                                                                                                                                        คณบดี

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >