งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน 1 เครื่อง PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย aor   
ศุกร์, 10 มิถุนายน 2016
ประกาศ  เชิญชวนทั่วไป
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง  การจัดซื้อ เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน 1 เครื่อง
…………….………………………………
 
               ด้วย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะจัดซื้อ เครื่องเพิ่ม                  ปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน 1 เครื่อง 
                ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จัดซื้อ ดังกล่าว
                2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน    ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น   
                 4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ที่เข้าเสนอราคาให้แก่  คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ณ  วันประกาศเชิญชวนทั่วไป  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อครั้งนี้
                 กำหนดยื่นซองข้อเสนอราคาในวันที่  10 มิถุนายน 2559  ถึงวันที่  24 มิถุนายน 2559  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00  น.  ณ งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์
                 กำหนดเปิดซองข้อเสนอราคาในวันที่  28 มิถุนายน 2559  เวลา 10.00 น. ณ  ห้อง 112 ชั้น 1 ตึกอานันทมหิดล   คณะแพทยศาสตร์  เป็นต้นไป
                  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารเชิญชวนทั่วไป  ในราคาชุดละ 100  บาท  ได้ที่งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 1       คณะแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2559  ถึงวันที่  23 มิถุนายน 2559  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. โดยต้องนำสำเนาเอกสารมาดังนี้ 1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  หรือ ใบทะเบียนพาณิชย์ 2. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)        3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มารับเอกสาร ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th  และ  http://pcm.md.chula.ac.th/unit/bidding หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  02-2564461  ในวันและเวลาทำการ
 
 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

                                                                                                          (ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ)
                                                                                                                                             คณบดี
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >