งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 5 ตำแหน่ง จำนวน 1 เครื่อง PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย aor   
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
ประกาศ  เชิญชวนทั่วไป
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง  การจัดซื้อ เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 5 ตำแหน่ง จำนวน 1 เครื่อง
…………….………………………………
 
          ด้วย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะจัดซื้อ เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 5 ตำแหน่ง จำนวน 1 เครื่อง
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
          1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จัดซื้อ ดังกล่าว
          2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
          3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน    ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น   
         4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ที่เข้าเสนอราคาให้แก่   คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ณ  วันประกาศเชิญชวนทั่วไป  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อครั้งนี้
          กำหนดยื่นซองข้อเสนอราคาในวันที่ 7 มิถุนายน 2559  ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00  น.  ณ งานพัสดุ  ตึกอานันทมหิดล ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์
           กำหนดเปิดซองข้อเสนอราคาในวันที่  27 มิถุนายน 2559  เวลา 9.00 น. ณ  ห้อง 112 ชั้น 1  ตึกอานันทมหิดล  คณะแพทยศาสตร์  เป็นต้นไป
            ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารเชิญชวนทั่วไป  ในราคาชุดละ 100  บาท  ได้ที่งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน 2559  ถึงวันที่  21 มิถุนายน 2559  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. โดยต้องนำสำเนาเอกสารมาดังนี้ 1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือ ใบทะเบียนพาณิชย์  2. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)  3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มารับเอกสาร ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th  และ  http://pcm.md.chula.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  02-2564461   ในวันและเวลาทำการ
 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

                                                                                                     (ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ)
                                                                                                                                   คณบดี
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >