งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 50 เครื่อง PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย aor   
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
ประกาศ  เชิญชวนทั่วไป
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง  การจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 50 เครื่อง
…………….………………………………
 
             ด้วย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one       จำนวน 50 เครื่อง
             ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
             1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จัดซื้อ ดังกล่าว
             2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
             3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน    ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น   
             4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ที่เข้าเสนอราคาให้แก่   คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ณ  วันประกาศเชิญชวนทั่วไป  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อครั้งนี้
              กำหนดยื่นซองข้อเสนอราคาในวันที่  7 มิถุนายน 2559  ถึงวันที่  22 มิถุนายน 2559  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00  น.  ณ งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์
              กำหนดเปิดซองข้อเสนอราคาในวันที่  27 มิถุนายน 2559  เวลา 11.00 น. ณ  ห้อง 112 ชั้น 1 ตึกอานันทมหิดล  คณะแพทยศาสตร์  เป็นต้นไป
               ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารเชิญชวนทั่วไป  ในราคาชุดละ 100  บาท  ได้ที่งานพัสดุ   ตึกอานันทมหิดล ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน 2559  ถึงวันที่  21 มิถุนายน 2559  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. โดยต้องนำสำเนาเอกสารมาดังนี้ 1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือ ใบทะเบียนพาณิชย์  2. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)  3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มารับเอกสาร   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th  และ  http://pcm.md.chula.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-2564461   ในวันและเวลาทำการ
 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

                                                                                                       (ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ)
                                                                                                                                    คณบดี
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อังคาร, 07 มิถุนายน 2016 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >