งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศเผยแพร่แผนฯ
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ประกาศ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศยกเลิก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พัสดุ
Search
Contact Us
ประกวดราคาซื้อ “ครุภัณฑ์ จำนวน ๑๐ รายการ” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย aor   
จันทร์, 04 เมษายน 2016
ประกาศ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง  ประกวดราคาซื้อ  “ครุภัณฑ์ จำนวน ๑๐ รายการ”
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
… … … … … … … … … … … … 
       คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ตามรายการดังนี้
                     “ครุภัณฑ์ จำนวน ๑๐ รายการ”
                    ๑.ชุดกล้องความละเอียดสูงแบบ Full HD พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ระบบ
                    ๒.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ความละเอียดสูง จำนวน 1 ระบบ 
                    ๓.เครื่องรับส่งสัญญาณภาพแบบไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 ชุด 
                    ๔.ชุดจอรับภาพความละเอียดสูง Full HD 55 นิ้ว จำนวน 8 จอ 
                   ๕.ระบบควบคุมและกระจายเครือข่ายดิจิตอล จำนวน 1 ระบบ               
                   ๖.ระบบรับสัญญาณภาพดิจิตอลผ่านเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ 
                   ๗.ระบบส่งสัญญาณภาพดิจิตอลผ่านเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ 
                   ๘.ระบบเสียงดิจิตอลและการ์ดรับส่งเสียงดิจิตอล จำนวน 1 ระบบ 
                   ๙.ชุดสลับสัญญาณภาพและเสียงระบบดิจิตอลแบบ Full HD จำนวน 1 ระบบ 
                   ๑๐.ระบบภาพดิจิตอลแบบ Full HD จำนวน 1 ระบบ
 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
                      ๑.เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์                 
                      ๒.ไ ม่เ ป็น ผู้ที่ถูก ระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   และได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว 
                      ๓.ไ ม่เ ป็น ผู้ไ  ด้รับ เ อ ก สิทธิ์      ห รือ ค ว า ม คุ้ ม กัน ซึ่ง อา จ ป ฏิเ สธไ ม่ย อ ม ขึ้นศาลไทย    เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                        ๔.ไ ม่ เ ป็น ผู้มีผ ล ประโย ช น์ร่ว ม กัน กับ ผู้ประส ง ค์จะ เ สน อ รา ค าให้แก่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ณ   วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้       
                      ๕.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                      ๖.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government  Procurement  : e-GP)     ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                       ๗.คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร   เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้
                        กำหนดเซ็นชื่อ ดูสถานที่ พร้อมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 11 เมษายน 2559       เวลา 9.00 น.  ณ  งานพัสดุ (ห้อง ๓๐๔)  ตึกอานันทมหิดล ชั้น ๓ คณะแพทยศาสตร์
                         กำหนดยื่นซองประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  21  เมษายน 2559  ตั้งแต่เวลา  9.00  น.   ถึง  9.30  น.  และเปิดซองเอกสารในวันเดียวกัน   เวลา  9.30  น.  ณ  ห้องประชุม  ๒๐๘  ชั้น  ๒  ตึกอานันทมหิดล   คณะแพทยศาสตร์  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 22 เมษายน 2559 และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 28 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.  เป็นต้นไป 
                        ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐.๐๐บาท  (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุ (ห้องประชุม 304) ตึกอานันทมหิดล ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่  4  เมษายน  2559  วันที่  8 เมษายน  2559  ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. โดยต้องนำสำเนาเอกสารมาดังนี้  ๑.หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  หรือใบทะเบียนพาณิชย์   ๒.ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ภ.พ.๒๐)   ๓.บัตรประชาชนของ ผู้มารับเอกสารดูรายละเอียดได้ที่  www.gprocurement.go.th  และwww.md.chula.ac.th/unit/bidding  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๕๖๔๔๖๑ ในวันทำการ 
 
 
                                                                     ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

 
                                                                  (ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล)
                                                                                             อธิการบดี
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >