งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
ประกวดราคาซื้อ “ครุภัณฑ์ จำนวน ๑๐ รายการ” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย aor   
จันทร์, 04 เมษายน 2016
ประกาศ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง  ประกวดราคาซื้อ  “ครุภัณฑ์ จำนวน ๑๐ รายการ”
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
… … … … … … … … … … … … 
       คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ตามรายการดังนี้
                     “ครุภัณฑ์ จำนวน ๑๐ รายการ”
                    ๑.ชุดกล้องความละเอียดสูงแบบ Full HD พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ระบบ
                    ๒.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ความละเอียดสูง จำนวน 1 ระบบ 
                    ๓.เครื่องรับส่งสัญญาณภาพแบบไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 ชุด 
                    ๔.ชุดจอรับภาพความละเอียดสูง Full HD 55 นิ้ว จำนวน 8 จอ 
                   ๕.ระบบควบคุมและกระจายเครือข่ายดิจิตอล จำนวน 1 ระบบ               
                   ๖.ระบบรับสัญญาณภาพดิจิตอลผ่านเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ 
                   ๗.ระบบส่งสัญญาณภาพดิจิตอลผ่านเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ 
                   ๘.ระบบเสียงดิจิตอลและการ์ดรับส่งเสียงดิจิตอล จำนวน 1 ระบบ 
                   ๙.ชุดสลับสัญญาณภาพและเสียงระบบดิจิตอลแบบ Full HD จำนวน 1 ระบบ 
                   ๑๐.ระบบภาพดิจิตอลแบบ Full HD จำนวน 1 ระบบ
 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
                      ๑.เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์                 
                      ๒.ไ ม่เ ป็น ผู้ที่ถูก ระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   และได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว 
                      ๓.ไ ม่เ ป็น ผู้ไ  ด้รับ เ อ ก สิทธิ์      ห รือ ค ว า ม คุ้ ม กัน ซึ่ง อา จ ป ฏิเ สธไ ม่ย อ ม ขึ้นศาลไทย    เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                        ๔.ไ ม่ เ ป็น ผู้มีผ ล ประโย ช น์ร่ว ม กัน กับ ผู้ประส ง ค์จะ เ สน อ รา ค าให้แก่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ณ   วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้       
                      ๕.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                      ๖.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government  Procurement  : e-GP)     ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                       ๗.คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร   เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้
                        กำหนดเซ็นชื่อ ดูสถานที่ พร้อมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 11 เมษายน 2559       เวลา 9.00 น.  ณ  งานพัสดุ (ห้อง ๓๐๔)  ตึกอานันทมหิดล ชั้น ๓ คณะแพทยศาสตร์
                         กำหนดยื่นซองประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  21  เมษายน 2559  ตั้งแต่เวลา  9.00  น.   ถึง  9.30  น.  และเปิดซองเอกสารในวันเดียวกัน   เวลา  9.30  น.  ณ  ห้องประชุม  ๒๐๘  ชั้น  ๒  ตึกอานันทมหิดล   คณะแพทยศาสตร์  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 22 เมษายน 2559 และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 28 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.  เป็นต้นไป 
                        ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐.๐๐บาท  (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุ (ห้องประชุม 304) ตึกอานันทมหิดล ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่  4  เมษายน  2559  วันที่  8 เมษายน  2559  ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. โดยต้องนำสำเนาเอกสารมาดังนี้  ๑.หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  หรือใบทะเบียนพาณิชย์   ๒.ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ภ.พ.๒๐)   ๓.บัตรประชาชนของ ผู้มารับเอกสารดูรายละเอียดได้ที่  www.gprocurement.go.th  และwww.md.chula.ac.th/unit/bidding  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๕๖๔๔๖๑ ในวันทำการ 
 
 
                                                                     ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

 
                                                                  (ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล)
                                                                                             อธิการบดี
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >