งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
ตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย aor   
อังคาร, 16 กุมภาพันธ์ 2016
ประกาศ  เชิญชวนทั่วไป
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง  การจัดซื้อ ตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง
…………….………………………………
 
             ด้วยคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะจัดซื้อตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
             1.         เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จัดซื้อ ดังกล่าว
             2.         ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
             3.         ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน    ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
              4.         ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ที่เข้าเสนอราคาให้แก่    คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ณ  วันประกาศเชิญชวนทั่วไป  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อครั้งนี้
              กำหนดยื่นซองข้อเสนอราคาในวันที่  16 กุมภาพันธ์  2559  ถึงวันที่ 3  มีนาคม  2559  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00  น.  ณ งานพัสดุ (ห้อง 304) ตึกอานันทมหิดล ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
              กำหนดเปิดซองข้อเสนอราคาในวันที่4  มีนาคม  2559  เวลา 09.00  น. ณ  ห้อง MDCU Strategic Room  ชั้น 2  ตึกอานันทมหิดล  คณะแพทยศาสตร์  เป็นต้นไป
            ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารเชิญชวนทั่วไป  ในราคาชุดละ 100  บาท  ได้ที่งานพัสดุ (ห้อง 304) ตึกอานันทมหิดล ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์  2559  ถึงวันที่ 2  มีนาคม  2559  ตั้งแต่เวลา 08.30 –15.00 น. โดยต้องนำสำเนาเอกสารมาดังนี้ 1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  หรือ ใบทะเบียนพาณิชย์  2. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)  3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มารับเอกสารดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th  และ  www.md.chula.ac.th/unit/bidding หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  02-2564461   ในวันและเวลาทำการ
 
 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙


                                                                                                           (ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ)
                                                                                                                                        คณบดี

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >