งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ จำนวน 1ชุด PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย aor   
จันทร์, 25 มกราคม 2016
ประกาศ  เชิญชวนทั่วไป
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง  การจัดซื้อ กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ จำนวน 1ชุด
…………….………………………………
 
             ด้วยคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ จำนวน 1ชุด
             ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
             1.         เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จัดซื้อ ดังกล่าว
             2.         ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
             3.         ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน    ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
             4.         ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ที่เข้าเสนอราคาให้แก่   คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ณ  วันประกาศเชิญชวนทั่วไป  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อครั้งนี้
             กำหนดยื่นซองข้อเสนอราคาในวันที่ 25 มกราคม 2559  ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00  น.  ณ งานพัสดุ (ห้อง 304) ตึกอานันทมหิดล ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
             กำหนดเปิดซองข้อเสนอราคาในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา  9.00  น. ณ  ห้อง MDCU Strategic Room  ชั้น 2  ตึกอานันทมหิดล  คณะแพทยศาสตร์  เป็นต้นไป
            ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารเชิญชวนทั่วไป  ในราคาชุดละ 100  บาท  ได้ที่งานพัสดุ (ห้อง 304) ตึกอานันทมหิดล ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่  25 มกราคม 2559  ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559  ตั้งแต่เวลา 08.30 –15.00 น. โดยต้องนำสำเนาเอกสารมาดังนี้ 1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  หรือ ใบทะเบียนพาณิชย์   2. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)  3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มารับเอกสาร ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th  และ  www.md.chula.ac.th/unit/bidding หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข    02-2564461   ในวันและเวลาทำการ
 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

                                                                                                           (ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ)
                                                                                                                                  คณบดี
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >