งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
ตู้ปลอดเชื้ออย่างยิ่งยวด จำนวน 1 ชุด PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย aor   
ศุกร์, 08 มกราคม 2016
ประกาศ  เชิญชวนทั่วไป
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง  การจัดซื้อ ตู้ปลอดเชื้ออย่างยิ่งยวด จำนวน 1 ชุด 
…………….………………………………

             ด้วย  คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   มีความประสงค์จะจัดซื้อ    ตู้ปลอดเชื้ออย่างยิ่งยวด  จำนวน 1 ชุด 
            ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
            1.         เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จัดซื้อ ดังกล่าว
            2.         ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
            3.         ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน    ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
            4.         ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ที่เข้าเสนอราคาให้แก่    คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ณ  วันประกาศเชิญชวนทั่วไป  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อครั้งนี้
           กำหนดยื่นซองข้อเสนอราคาในวันที่ 8 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00  น.  ณ งานพัสดุ (ห้อง 304)  ตึกอานันทมหิดล  ชั้น  3  คณะแพทยศาสตร์
            กำหนดเปิดซองข้อเสนอราคาในวันที่  26 มกราคม 2559   เวลา   9.00 น.  ณ   ห้อง MDCU Strategic Room   ชั้น ๒ ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์  เป็นต้นไป
            ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารเชิญชวนทั่วไป  ในราคาชุดละ 100  บาท  ได้ที่งานพัสดุ (ห้อง 304)  ตึกอานันทมหิดล  ชั้น  3  คณะแพทยศาสตร์   ระหว่างวันที่  8 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 22 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 –15.00 น. โดยต้องนำสำเนาเอกสารมาดังนี้ 1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือ ใบทะเบียนพาณิชย์   2. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)  3. บัตรประชาชนของผู้มารับเอกสาร ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th  และ  www.md.chula.ac.th/unit/bidding  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข    02-2564461   ในวันและเวลาทำการ
 
 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

                                                                                                       (ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ)
                                                                                                                                     คณบดี
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >