งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
สอบราคาซื้อ เครื่องปั่นตกตะกอนหลอดทดลองขนาดเล็กควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๑ เครื่อง PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย jew   
จันทร์, 21 ธันวาคม 2015
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง สอบราคาซื้อ เครื่องปั่นตกตะกอนหลอดทดลองขนาดเล็กควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๑ เครื่อง
 
             คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนขนาดเล็กควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๑ เครื่อง
    

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

            1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
            2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
            3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา   ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
            4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ที่เข้าเสนอราคา  ให้แก่   คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้                  

             
                 

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น ๑ 
        กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารเชิญชวนทั่วไป ในราคาชุดละ ๑๐๐.๐๐  บาท   ได้ที่ งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น ๑ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.md.chula.ac.th/unit/bidding หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๒๕๖๔๔๖๑ ในวันและเวลาราชการ

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘


(ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ)
คณบดี
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >