งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
ชุดถ่ายภาพเจลและเมมเบรนจากตัวอย่าง จำนวน 1 ชุด PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย aor   
จันทร์, 14 ธันวาคม 2015
ประกาศ  เชิญชวนทั่วไป
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง  การจัดซื้อ ชุดถ่ายภาพเจลและเมมเบรนจากตัวอย่าง จำนวน 1 ชุด
…………….………………………………
 
             ด้วยคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะจัดซื้อชุดถ่ายภาพเจลและเมมเบรนจากตัวอย่าง จำนวน 1 ชุด
              ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
              1.   เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จัดซื้อ ดังกล่าว
              2.   ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
              3.    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน    ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
              4.    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ที่เข้าเสนอราคาให้แก่   คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ณ  วันประกาศเชิญชวนทั่วไป  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อครั้งนี้
             กำหนดยื่นซองข้อเสนอราคาในวันที่  14  ธันวาคม  2558  ถึงวันที่  29  ธันวาคม 2558  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00  น.  ณ งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์
             กำหนดเปิดซองข้อเสนอราคาในวันที่  30 ธันวาคม 2558  เวลา  9.00  น. ณ  ห้องประชุม 309  ตึกอานันทมหิดล  ชั้น  3  คณะแพทยศาสตร์  เป็นต้นไป
            ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารเชิญชวนทั่วไป  ในราคาชุดละ 100  บาท  ได้ที่งานพัสดุ  ตึกอานันทมหิดล    ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์  ระหว่างวันที่ 14  ธันวาคม  2558 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 –15.00 น. โดยต้องนำสำเนาเอกสารมาดังนี้ 1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  หรือ ใบทะเบียนพาณิชย์  2. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)  3. บัตรประชาชนของผู้มารับเอกสาร ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th  และ  www.md.chula.ac.th/unit/bidding  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   02-2564461   ในวันและเวลาทำการ

 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘


                                                                                                           (ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ)
                                                                                                                                         คณบดี
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >