งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
ตู้เพาะเชื้อภายใต้สภาพควบคุมปริมาณก๊าซ CO2 จำนวน 1 ตู้ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย aor   
อังคาร, 08 ธันวาคม 2015
ประกาศ  เชิญชวนทั่วไป
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง  การจัดซื้อ ตู้เพาะเชื้อภายใต้สภาพควบคุมปริมาณก๊าซ CO2 จำนวน 1 ตู้ 
…………….………………………………
 
           ด้วย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะจัดซื้อ ตู้เพาะเชื้อภายใต้สภาพควบคุมปริมาณก๊าซ CO2 จำนวน 1 ตู้ 
           ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
           1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จัดซื้อ ดังกล่าว
           2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
           3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน    ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น   
          4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ที่เข้าเสนอราคาให้แก่   คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ณ  วันประกาศเชิญชวนทั่วไป  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อครั้งนี้
           กำหนดยื่นซองข้อเสนอราคาในวันที่     8    ธันวาคม    2558   ถึงวันที่    24   ธันวาคม    2558     ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00  น.  ณ งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์
           กำหนดเปิดซองข้อเสนอราคาในวันที่   29 ธันวาคม 2558  เวลา   10.30   น. ณ  ห้องประชุม 309  ตึกอานันทมหิดล  ชั้น  3  คณะแพทยศาสตร์  เป็นต้นไป
            ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารเชิญชวนทั่วไป  ในราคาชุดละ 100  บาท  ได้ที่งานพัสดุ  ตึกอานันทมหิดล  ชั้น  1  คณะแพทยศาสตร์   ระหว่างวันที่   8 ธันวาคม 2558   ถึงวันที่   23 ธันวาคม 2558   ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. โดยต้องนำสำเนาเอกสารมาดังนี้ 1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือ ใบทะเบียนพาณิชย์  2. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)  3. บัตรประชาชนของผู้มารับเอกสาร  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th  และ  www.md.chula.ac.th/unit/bidding หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข    02-2564461   ในวันและเวลาทำการ
 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘


                                                                                                         (ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ)
                                                                                                                                   คณบดี
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >