งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศเผยแพร่แผนฯ
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ประกาศ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศยกเลิก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พัสดุ
Search
Contact Us
ประกวดราคาจ้าง “จัดการหอพักและพัฒนาคณาจารย์” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย koi   
อังคาร, 25 สิงหาคม 2015
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง ประกวดราคาจ้าง “จัดการหอพักและพัฒนาคณาจารย์” 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
----------------------------------------------------
          คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง “จัดการหอพักและพัฒนาคณาจารย์” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

          ผู้มีสิทธิเข้าประมูล จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
          1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
          2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
          3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/ต้องไม่เป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6
          4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
          5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
          6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิสก์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
          7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          กำหนดเซ็นชื่อ ดูสถานที่ พร้อมรับฟังค้ำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่.........1 กันยายน 2558........... เวลา........10.00.........น. ณ งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์

          กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (แบบใบยื่นข้อเสนอฯ บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 และ 2) ในวันที่.........7 กันยายน 2558.........ระหว่างเวลา.......09.00.....น. ถึง.......09.30......น. และเปิดซองเอกสารใน
วันเดียวกัน เวลา.......09.30.........น. ณ ห้องประชุม 309 ตึกอานันทมหิดล ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่............8 กันยายน 2558............

          กำหนดการเสนอราคาในวันที่............15 กันยายน 2558..............ตั้งแต่เวลา.........13.30.........น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 200.00 บาท (สองร้อย
บาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่...25 สิงหาคม 2558.... ถึงวันที่...
28 สิงหาคม 2558........ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 15.00 น. โดยต้องนำสำเนาเอกสารมาดังนี้ 1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือใบทะเบียนพาณิชย์ 2. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) 3. บัตรประชาชนของ ผู้มารับเอกสาร และดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th และ www.md.chula.ac.th/unit/bidding หรือสอบถาม ทางโทรศัพท์หมายเลข 
02-2564461 ในวันและเวลาทำการ

                                                                      ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558


                                                                       (รองศาสตราจารย์นายแพทย์โศภณ นภาธร)
                                                                                  คณบดี คณะแพทยศาสตร์
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >