งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศเผยแพร่แผนฯ
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ประกาศ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศยกเลิก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พัสดุ
Search
Contact Us
ประกวดราคาซื้อ “โครงการปรับปรุงพื้นที่ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย aor   
พุธ, 22 กรกฎาคม 2015
ประกาศ    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง  ประกวดราคาซื้อ  “โครงการปรับปรุงพื้นที่ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์”
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
… … … … … … … … … … … …
       คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ตามรายการดังนี้
                  “โครงการปรับปรุงพื้นที่ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์”
                 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
                  ๑.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์                
                  ๒.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไ ม่เ ป็น ผู้ที่ถูก ระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                ๓.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไ ม่ เ ป็น ผู้มีผ ล ประโย ช น์ร่ว ม กัน กับ ผู้ประส ง ค์จะ เ สน อ รา ค ารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์    ณ   วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖
                 ๔.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไ ม่เ ป็น ผู้ไ  ด้รับ เ อ ก สิทธิ์      ห รือ ค ว า ม คุ้ ม กัน ซึ่ง อา จ ป ฏิเ สธไ ม่ย อ ม ขึ้นศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                ๕.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                ๖.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government  Procurement  : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                ๗.คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร   เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้
                   กำหนดเซ็นชื่อ ดูสถานที่ พร้อมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
เวลา 10.00 น. ณ งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น ๑ คณะแพทยศาสตร์
                   กำหนดยื่นซองประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. และเปิดซองเอกสารในวันเดียวกัน  เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม  ๓๐๙  ชั้น  ๓  ตึกอานันทมหิดล  คณะแพทยศาสตร์  
                      ให้ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิคของผู้เสนอราคาทุกราย และคัดเลือกผู้ที่มีข้อเสนอด้านเทคนิคดีที่ผ่านเกณฑ์ได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน จึงมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558 และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.15 น.  เป็นต้นไป 
            ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 4,000 บาท              (สี่พันบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์  ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่  27 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. โดยต้องนำสำเนาเอกสารมาดังนี้  ๑.หนังสือรับรอง- การจดทะเบียนนิติบุคคล  หรือใบทะเบียนพาณิชย์   ๒.ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ภ.พ.๒๐)  ๓.บัตรประชาชนของผู้มารับเอกสารดูรายละเอียดได้ที่  www.gprocurement.go.thและwww.md.chula.ac.th/unit/biddingหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๕๖๔๔๖๑ ในวันทำการ
 
 
                                                                                        ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

 
                                                                                         (ศาสตราจารย์นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล)
                                                                                                                 อธิการบดี
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >