งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศเผยแพร่แผนฯ
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ประกาศ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศยกเลิก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พัสดุ
Search
Contact Us
ประกวดราคาจ้าง “ปรับปรุงหน่วยซ่อมบำรุง” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย aor   
จันทร์, 02 มีนาคม 2015
ประกาศ    คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง   ประกวดราคาจ้าง    “ปรับปรุงหน่วยซ่อมบำรุง”
    ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
----------------------------------------------------
 
                คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   รายการ  “ปรับปรุงหน่วยซ่อมบำรุง”
                ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้   เป็นเงินทั้งสิ้น 
3,498,535.33 บาท (สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบห้าบาทสามสิบสามสตางค์)
 
                ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
                1.       ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,749,268.00  บาท  (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)    ผลงานดังกล่าวต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น,   รัฐวิสาหกิจ    หรือหน่วยงานเอกชนที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เชื่อถือ      โดยมีหนังสือรับรองผลงานที่แล้วเสร็จที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามสัญญาจ้าง  งานก่อสร้างรายการนั้น หรือผู้ได้รับมอบอำนาจมาแสดง                       
                2.  ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้ มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                4.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น   และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกัน   ระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์        ณ  วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
               5.     บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
              6.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง     ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government  Procurement  : e-GP)   ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
               7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน    เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
                กำหนดเซ็นชื่อดูสถานที่ พร้อมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม   ในวันที่    10   มีนาคม  2558
เวลา   10.00   น.    ณ   งานพัสดุ   ตึกอานันทมหิดล   ชั้น  1   คณะแพทยศาสตร์ 
                กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้าง  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่   16  มีนาคม  2558  ระหว่างเวลา10.00  น. ถึง 10.30  น.  และเปิดซองเอกสารในวันเดียวกัน  เวลา  10.30  น. 
ณ ห้องประชุม 309   ตึกอานันทมหิดล  ชั้น  3     คณะแพทยศาสตร์ 
                ให้ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค      โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิคของผู้เสนอราคาทุกราย  และคัดเลือกผู้ที่มีข้อเสนอด้านเทคนิคดีที่ผ่านเกณฑ์ได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน      จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา  
 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา  ในวันที่  17  มีนาคม  2558  กำหนดการเสนอราคาในวันที่  25  มีนาคม 2558  ระหว่างเวลา 9.45 น.  เป็นต้นไป
                ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้าง  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ในราคาชุดละ   200.00  บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุ  ตึกอานันทมหิดล ชั้น 1  คณะแพทยศาสตร์  ระหว่างวันที่                            2  มีนาคม  2558ถึงวันที่  9 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา  8.00 น. - 15.00  น.  โดยต้องนำสำเนาเอกสารมาดังนี้              1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือใบทะเบียนพาณิชย์    2. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ภ.พ.20)              3. บัตรประชาชนของผู้มารับเอกสาร    ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์   www.gprocurement.go.th   และ  www.md.chula.ac.th/unit/bidding     หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  02-2564461   ในวันและเวลาทำการ
 

                                                                                        ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

                                                                                    (รองศาสตราจารย์นายแพทย์โศภณ นภาธร)
                                                                                                             คณบดี
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >