งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศเผยแพร่แผนฯ
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ประกาศ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศยกเลิก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พัสดุ
Search
Contact Us
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและดูแลอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย koy   
พุธ, 01 ตุลาคม 2014

ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่อง ประกวดราคาจ้าง “บำรุงรักษาและดูแลอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ”

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

----------------------------------------------------

 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง “บำรุงรักษาและดูแลอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

      ผู้มีสิทธิเข้าประมูล จะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

1.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ

3.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6

4.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

5.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

6.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ   -อิเล็กทรอนิสก์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

7.คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

       กำหนดเซ็นชื่อ ดูสถานที่ พร้อมรับฟังค้ำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 7 ตุลาคม 2557

เวลา 09.00 น. ณ งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์

 กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (แบบใบยื่นข้อเสนอฯ บัญชีเอกสารส่วนที่ และ 2) ในวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. และเปิดซองเอกสารในวันเดียวกัน เวลา 10.30 น.  ห้องประชุม 309 ตึกอานันทมหิดล ชั้น3 คณะแพทยศาสตร์ และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 

 กำหนดการเสนอราคาในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
    

    ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 200.00 บาท   (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30 น.  15.00 น. โดยต้องนำสำเนาเอกสารมาดังนี้ 1.หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือใบทะเบียนพาณิชย์ 2.ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) 3.บัตรประชาชนของผู้มารับเอกสาร และดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th และ www.md.chula.ac.th/unit/bidding หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-2564461 ในวันและเวลาทำการ


 ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนตุลาคม 2557                                     

  

       (รองศาสตราจารย์นายแพทย์โศภณ   นภาธร)

      คณบดี คณะแพทยศาสตร์

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พุธ, 01 ตุลาคม 2014 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >