งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศเผยแพร่แผนฯ
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ประกาศ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศยกเลิก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พัสดุ
Search
Contact Us
ระกวดราคาจ้าง "โครงการปรับปรุงอาคารหอพักแพทย์ ๔๑๘๑ จำนวน ๑ งาน" ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย jew   
อังคาร, 10 มิถุนายน 2014
ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง ประกวดราคาจ้าง "โครงการปรับปรุงอาคารหอพักแพทย์ ๔๑๘๑ จำนวน ๑ งาน"
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 

          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายการ "โครงการปรับปรุงอาคารหอพักแพทย์ ๔๑๘๑ จำนวน ๑ งาน"
          ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓,๑๐๔,๖๗๓.๐๕  บาท (สามสิบสามล้านหนึ่งแสนสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศประกวดราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๖,๕๕๒,๓๓๖ บาท (สิบหกล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) ผลงานดังกล่าวต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฏหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น, รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเชื่อถือ โดยมีหนังสือรับรองผลงานที่แล้วเสร็จที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามสัญญาจ้าง งานก่อสร้างรายการนั้น หรือผู้ได้รับมอบอำนาจมาแสดง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
                   ๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   ๗. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้                  

          กำหนดเซ็นชื่อดูสถานที่ พร้อมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น ๑ คณะแพทยศาสตร์  
          กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น. และเปิดซองเอกสารในวันเดียวกัน เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๑๒ ตึกอานันทมหิดล ชั้น ๑ คณะแพทยศาสตร์ 
          ให้ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิคของผู้เสนอราคาทุกราย และคัดเลือกผู้ที่มีข้อเสนอด้านเทคนิคดีที่ผ่านเกณฑ์ได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่า ๘๐ คะแนน จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา 
            และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ กำหนดการเสนอราคาในวันที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๑๕ น.

 

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ได้ที่ งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น ๑ คณะแพทยศาสตร์ ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  โดยต้องนำสำเนาเอกสารมาดังนี้ ๑. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือใบทะเบียนพาณิชย์    ๒. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ๓.  บัตรประชาชนของผู้มารับเอกสารดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.md.chula.ac.th/unit/bidding หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๒๕๖๔๔๖๑ ในวันและเวลาราชการ

 
 

                                     ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

 


(ศาสตราจารย์นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล)
อธิการบดี
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >