งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
เครื่องล้างและฆ่าเชื้อโรคแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย jew   
ศุกร์, 04 มิถุนายน 2010

ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างและฆ่าเชื้อโรคแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
          คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างและฆ่าเชื้อโรคแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
 
   เครื่องล้างและฆ่าเชื้อโรคแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง จำนวน ๑ เครื่อง

           ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น                          
                    ๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอกับผู้ให้บริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
             
         กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๙ ชั้น ๓
ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๔๕ น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐ บาท ได้ที่ งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น ๑ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยต้องนำสำเนาเอกสารมาดังนี้ 1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือใบทะเบียนพาณิชย์
 2. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) 3. บัตรประชาชนของผู้มารับเอกสาร  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.md.chula.ac.th/unit/bidding
และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๕๖-๔๔๖๑ ในวันและเวลาราชการ   
 
 
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓
 
 
 
 
(นายอดิศร ภัทราดูลย์)
 
 คณบดี คณะแพทยศาสตร์

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ศุกร์, 04 มิถุนายน 2010 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >