งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
ผลการจัดซื้อ “ชุดสแกนภาพเหมือนจริงจากสไลด์แบบอัตโนมัติพร้อมโปรแกรม จำนวน 1 ชุด” PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย aor   
พุธ, 19 กุมภาพันธ์ 2014
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่อง ผลการจัดซื้อ “ชุดสแกนภาพเหมือนจริงจากสไลด์แบบอัตโนมัติพร้อมโปรแกรม จำนวน 1 ชุด”


---------------------

 ตามประกาศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายการ “ชุดสแกนภาพเหมือนจริงจากสไลด์แบบอัตโนมัติพร้อมโปรแกรม จำนวน 1 ชุด” เลขที่  62/2557 ลงวันที่ 10 มกราคม 2557 กำหนดยื่นซองเอกสารในวันที่ 29 มกราคม 2557 โดยบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ นั้น มีผู้มายื่นซองเอกสารจำนวน 2 ราย  และมีผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2557  จำนวน 2 ราย  คือ

            1. บริษัท คาร์ล ไซส์ส จำกัด
            2. บริษัท แอสทีพี แอ็ดวานซ์ โพรดักส์ จำกัด

         ปรากฏว่า บริษัท คาร์ล ไซส์ส จำกัด  เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นจำนวนเงิน 6,980,000.00  บาท (หกล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  ซึ่งเป็นราคารวมภาษี มูลค่าเพิ่มแล้ว


                                                                                ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557

                                                                            (รองศาสตราจารย์นายแพทย์โศภณ  นภาธร)
                                                                                                  คณบดี 
ถัดไป >