งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
ผลการจัดซื้อ “ครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ” PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย aor   
ศุกร์, 07 กุมภาพันธ์ 2014
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่อง ผลการจัดซื้อ “ครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ”

---------------------

 ตามประกาศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายการ “ครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ”เลขที่  45/2557 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2556 กำหนดยื่นซองเอกสารในวันที่ 22 มกราคม 2557 โดยบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ นั้น มีผู้มายื่นซองเอกสารจำนวน 2 ราย  และมีผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่  28 มกราคม 2557  จำนวน 2 ราย  คือ

            1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสกสรรเอ็นจิเนียริ่ง
            2. บริษัท สองเก้า กลมเกลียว จำกัด

         ปรากฏว่าบริษัท  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสกสรรเอ็นจิเนียริ่ง  เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นจำนวนเงิน 11,700,000.00  บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)  ซึ่งเป็นราคารวมภาษี มูลค่าเพิ่มแล้ว


                                                                                ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557

                                                                            (รองศาสตราจารย์นายแพทย์โศภณ  นภาธร)
                                                                                                  คณบดี

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >