งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
ผลการจัดซื้อ “ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ” PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย aor   
ศุกร์, 07 กุมภาพันธ์ 2014

ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่อง ผลการจัดซื้อ “ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ”

-----------------------------------------------

 ตามประกาศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   รายการ  “ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ” ดังนี้ 1.ระบบถ่ายทอดสัญญาณแบบ FULL HD จำนวน 1 ระบบ  2.ชุดกล้อง Control แบบ FULL HD จำนวน 1 ชุด  3.ระบบเสียงสำหรับการเรียนการสอนดิจิตอล จำนวน 1 ระบบ เลขที่ 44/2557  ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2556 กำหนดยื่นซองเอกสารในวันที่ 22 มกราคม 2557 โดย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี   ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น มีผู้มายื่นซองเอกสาร จำนวน 3 ราย และมีผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 28 มกราคม 2557 จำนวน 2 ราย คือ

           1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสกสรรเอ็นจิเนียริ่ง

           2. บริษัท สองเก้า กลมเกลียว จำกัด

        ปรากฎว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสกสรรเอ็นจิเนียริ่ง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเป็นจำนวนเงิน 5,650,000 บาท (ห้าล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)   

  

                                                                             ประกาศ   ณ   วันที่  7 กุมภาพันธ์ 2557          

                                                                           (รองศาสตราจารย์นายแพทย์โศภณ นภาธร)

                                                                                                  คณบดี


 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ศุกร์, 07 กุมภาพันธ์ 2014 )
 
< ก่อนหน้า