งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศเผยแพร่แผนฯ
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ประกาศ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศยกเลิก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พัสดุ
Search
Contact Us
ระบบเครื่องข่ายการเรียนฝึกหัตถการทางคลินิก จำนวน 1 ระบบ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย jew   
ศุกร์, 30 เมษายน 2010

ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายการเรียนฝึกหัตถการทางคลินิก จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
          คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายการเรียนฝึกหัตถการทางคลินิก จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
 
   ระบบเครือข่ายการเรียนฝึกหัตถการทางคลินิก จำนวน ๑ ระบบ

 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
          หลักประกันซอง ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซอง 121,642.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน)

          อัตราค่าปรับ ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายให้คิดในอัตราร้อยละ 0.2 ต่อวัน
          กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้อง ๓๐๙ ชั้น ๓ ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์

          กำหนดเสนอราคาในวันที่  ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๔๕ น.  
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐ บาท ได้ที่ งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น ๑ คณะแพทยศาสตร์ ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยต้องนำสำเนาเอกสารมาดั้งนี้  1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือใบทะเบียนพาณิชย์ 2.ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) 3. บัตรประชาชนของผู้มารับเอกสาร  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.md.chula.ac.th/unit/bidding และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๕๖-๔๔๖๑ ในวันทำการระหว่างเวลา 08.30 น. - 15.00 น.
 
 
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓
 
 
 
 
(นายอดิศร ภัทราดูลย์)
 
ตำแหน่ง คณบดี คณะแพทยศาสตร์
 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >