งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
ระบบตรวจสอบสิทธิการให้ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ และระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ จ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย jew   
ศุกร์, 09 เมษายน 2010

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่องสอบราคาซื้อระบบตรวจสอบสิทธิการให้ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ระบบ และระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ระบบ
 
          คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อระบบตรวจสอบสิทธิการให้ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ระบบ และระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ระบบ ตามรายการ ดังนี้
 
   ระบบตรวจสอบสิทธิการให้ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ และระบบจัดเก็บข้อมูล จราจรคอมพิวเตอร์             จำนวน ๑ ระบบ

 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็น
ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น ๑
และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น ๑ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่
๒๖ เมษายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
และ www.md.chula.ac.th/unit/bidding หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๕๖๔๔๖๑ ในวันและเวลาราชการ
 
 
ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓
 
 
 
 
(นาย อดิศร ภัทราดูลย์)
 
ตำแหน่ง คณบดี คณะแพทยศาสตร์
 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >