งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศเผยแพร่แผนฯ
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ประกาศ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศยกเลิก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พัสดุ
Search
Contact Us
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 2 ตึกอานันทมหิดล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย aor   
อังคาร, 30 มีนาคม 2010

ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 2 ตึกอานันทมหิดล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
          คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 2 ตึกอานันทมหิดล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้าง ในการประกวดราคา ด้วย ครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น 1,997,764.88 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่บาทแปดสิบแปดสตางค์)
 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 
                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
 
          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
          กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้อง ๓๐๙ ชั้น ๓ ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๔๕ น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ได้ที่ ตึกอานันทมหิดล ชั้น ๑ คณะแพทยศาสตร์ ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.md.chula.ac.th/unit/bidding หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๕๖-๔๔๖๑ ในวันและเวลาราชการ
 
 
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓
 
  
  
 
(ศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศร ภัทราดูลย์)
 
ตำแหน่ง คณบดี คณะแพทยศาสตร์
 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พุธ, 07 กุมภาพันธ์ 2018 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >