งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 13 รายการ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย jew   
จันทร์, 29 มีนาคม 2010

ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 13 รายการ

--------------------------------------------------------------------------------
 

               คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 13 รายการ
โดยมีรายละเอียดดังนี้   1. โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง 0.60x1.00x0.80 ม. จำนวน 1 ตัว
2. โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง 0.60x2.00x0.80 ม. จำนวน 1 ตัว
3. โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง 0.60x3.60x0.80 ม. จำนวน 1 ตัว
4. โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง 0.75x2.17x0.80 ม. จำนวน 1 ตัว
5. โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง 0.75x8.55x0.80 ม. จำนวน 1 ตัว
6. โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง 0.75x2.00x0.80 ม. จำนวน 1 ตัว
7. โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง 0.75x2.00x0.80 ม. จำนวน 1 ตัว
8. โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง 0.75x4.04x0.80 ม. จำนวน 1 ตัว
9. โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง 0.75x6.46x0.80 ม. จำนวน 1 ตัว
10. โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง 0.75x8.71x0.80 ม. จำนวน 1 ตัว
11. โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมอ่างน้ำ 1.20x4.40x0.85 ม. จำนวน 1 ตัว
12. โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมอ่างน้ำ 1.20x4.30x0.85 ม. จำนวน 1 ตัว
13. โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมอ่างน้ำ 0.75x3.00x0.80 ม. จำนวน 1 ตัว
                ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
                กำหนดยื่นสอบราคาในวันที่ 9 เมษายน 2553 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ณ งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล   ชั้น 1 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 12 เมษายน 2553 เวลา 09.00 น.
               ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ 100 บาท ได้ที่ งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 1      ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2553 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.md.chula.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-2564461 ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2553


 ( ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ )
ตำแหน่ง  คณบดี คณะแพทยศาสตร์ 


 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >