งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
เครื่องกระตุกหัวใจแบบมีจอภาพและเครื่องบันทึกผล จำนวน 1 เครื่อง PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย jew   
จันทร์, 22 มีนาคม 2010

ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง สอบราคาซื้อ เครื่องกระตุกหัวใจแบบมีจอภาพและเครื่องบันทึกผล จำนวน 1 เครื่อง

--------------------------------------------------------------------------------
 

               คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เครื่องกระตุกหัวใจแบบมีจอภาพและเครื่องบันทึกผล จำนวน 1 เครื่อง
โดยมีรายละเอียดดังนี้   เครื่องกระตุกหัวใจแบบมีจอภาพและเครื่องบันทึกผล จำนวน 1 เครื่อง

               ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
                กำหนดยื่นสอบราคาในวันที่ 5 เมษายน 2553 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ณ งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 1 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 8 เมษายน 2553 เวลา 09.30 น.
               ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ 100 บาท ได้ที่ งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2553 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.md.chula.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-2564461 ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2553


 ( ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ )
ตำแหน่ง  คณบดี คณะแพทยศาสตร์ 


 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >