งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงห้องเรียนนิสิตแพทย์ อาคาร อปร ชั้น 3 จำนวน 1 งาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย aor   
พฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2010
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง ประกวดราคาจ้าง  ปรับปรุงห้องเรียนนิสิตแพทย์ อาคาร อปร ชั้น 3 จำนวน 1 งาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


               คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะประมูลจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงห้องเรียนนิสิตแพทย์ อาคาร อปร ชั้น 3 จำนวน 1 งาน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
 ราคากลางของงานก่อสร้าง ในการประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,468,009.95 บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันเก้าบาทเก้าสิบห้าสตางค์)

               ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                1. เป็นนิติบุคคล มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,234,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
                2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
                กำหนดเซ็นชื่อดูสถานที่ พร้อมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 17 มีนาคม 2553 เวลา 10.00 น. ณ งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์
                กำหนดการเสนอราคาในวันที่ 1 เมษายน 2553 ระหว่างเวลา 9.45 น. ถึง 10.15 น.
                กำหนดยื่นเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 25 มีนาคม 2553 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 9.30 น. ณ ห้องประชุม 309 ตึกอานันทมหิดล ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 26 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 น.
               ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่ งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2553 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.md.chula.ac.th/unit/bidding หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-2564461 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2553( ศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศร ภัทราดูลย์ )
ตำแหน่ง
คณบดี คณะแพทยศาสตร์

 
สำเนาถูกต้อง
 
( นางสาวสุพัตรา จิตรังษี )
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ)
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2010 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >