งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
ประกวดราคาซื้อ ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HIV ในกระแสเลือด จำนวน 3,840 Test ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย aor   
ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2010
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HIV ในกระแสเลือด จำนวน 3,840 Test ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


               คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะประมูลซื้อ ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HIV ในกระแสเลือด จำนวน 3,840 Test
โดยมีรายละเอียดดังนี้
 ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HIV ในกระแสเลือด จำนวน 3,840 Test

               ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
                2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                หลักประกันซอง ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซอง จำนวน 259,152.00 บาท (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน)
                อัตราค่าปรับ ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายให้คิดในอัตราร้อยละ 0.2 ต่อวัน
                กำหนดการเสนอราคาในวันที่ 24 มีนาคม 2553 ระหว่างเวลา 9.45 น. ถึง 10.15 น.
                กำหนดยื่นเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 11 มีนาคม 2553 ระหว่างเวลา 13.30 น. ถึง 14.00 น. ณ ห้องประชุม 309 ชั้น 3 ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 12 มีนาคม 2553
               ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 200 บาท ได้ที่ งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 2 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2553 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.md.chula.ac.th/unit/bidding หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-2564461 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553( ศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศร ภัทราดูลย์ )
คณบดี คณะแพทยศาสต
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >