งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
ประกวดราคาซื้อ เครื่องล้างและฆ่าเชื้อโรคแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย aor   
พฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2010
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง ประกวดราคาซื้อ เครื่องล้างและฆ่าเชื้อโรคแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


               คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะประมูลซื้อ เครื่องล้างและฆ่าเชื้อโรคแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
โดยมีรายละเอียดดังนี้
 เครื่องล้างและฆ่าเชื้อโรคแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

               ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
                2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                หลักประกันซอง ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซอง จำนวน 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
                อัตราค่าปรับ ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายให้คิดในอัตราร้อยละ 0.2 ต่อวัน
                กำหนดการเสนอราคาในวันที่ 16 มีนาคม 2553 ระหว่างเวลา 12.45 น. ถึง 13.15 น.
                กำหนดยื่นเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 9 มีนาคม 2553 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 11.00 น. ณ ห้องประชุม 309 ชั้น 3 ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 10 มีนาคม 2553
               ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 200 บาท ได้ที่ งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2553 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.md.chula.ac.th/unit/bidding หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-2564461 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553( ศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศร ภัทราดูลย์ )
คณบดี คณะแพทยศาสตร์
 
< ก่อนหน้า