งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
สอบราคาจ้าง ปรับปรุงฝ่ายบัณฑิตศึกษา อาคารเรนาโต้ ชั้น 1 จำนวน 1 งาน PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย aor   
พฤหัสบดี, 21 มกราคม 2010

 ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง สอบราคาจ้าง ปรับปรุงฝ่ายบัณฑิตศึกษา อาคารเรนาโต้ ชั้น 1 จำนวน 1 งาน

--------------------------------------------------------------------------------
 

               คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง ปรับปรุงฝ่ายบัณฑิตศึกษา อาคารเรนาโต้ ชั้น 1 จำนวน 1 งาน 
และมีราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 499,830.71 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)

               ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                1. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว (ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 250,000.00 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
                2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศสอบราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
                กำหนดเซ็นชื่อ ดูสถานที่ พร้อมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 10.00 น. ณ งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์
                กำหนดยื่นสอบราคาจ้างในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2553 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 15.00 น. ณ งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 9.00 น.
               ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ 300 บาท ได้ที่ งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.md.chula.ac.th/unit/bidding หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-2564461 ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2553

(ศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศร ภัทราดูลย์)
คณบดี คณะแพทยศาสตร์

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พฤหัสบดี, 21 มกราคม 2010 )
 
< ก่อนหน้า