งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
เครื่องตรวจวัดการเคลื่อนที่ของไอออน จำนวน 1 เครื่อง PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย jew   
จันทร์, 08 พฤศจิกายน 2010

ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดการเคลื่อนที่ของไอออน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
          คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้
 
   เครื่องตรวจวัดการเคลื่อนที่ของไอออน จำนวน ๑ เครื่อง

 
 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่อนข้อเสนอราคาอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                         ๔.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น                
         
 
          กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา  ๑๑.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๓๐ น. และเปิดซองเอกสารในวันเดียวกัน
 เวลา 11.30 น. ณ ห้อง  209  ชั้น 2   ตึกอานันทมหิดล   คณะแพทยศาสตร์    แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่   25  พฤศจิกายน  2553   และกำหนดเสนอราคา
ในวันที่  7 ธันวาคม 2553   ตั้งแต่เวลา 09.30 น.
 
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐ บาท ได้ที่ งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น ๑ คณะแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
ถึงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  โดยต้องนำสำเนาเอกสารมาดังนี้ 1.  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือใบทะเบียนพาณิชย์  
 2.  ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) 3.  บัตรประชาชนของผู้มารับเอกสาร   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ
www.md.chula.ac.th/unit/bidding หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๕๖-๔๔๖๑ ในวันและเวลาราชการ
 
 
ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
 
 
 
 
(นายอดิศร ภัทราดูลย์)
 
คณบดี
 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >