งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนสไลด์และแสดงภาพเสมือนดูจากกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 1 ชุด PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย jew   
อังคาร, 02 พฤศจิกายน 2010

ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนสไลด์และแสดงภาพเสมือนดูจากกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
          คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
 
   เครื่องสแกนสไลด์และแสดงภาพเสมือนดูจากกล้องจุลทรรศน์ จำนวน ๑ ชุด

 
 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอกับ
ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                   ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                  
 
          กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. และเปิดซองเอกสารในวันเดียวกัน เวลา ๑๐.๓๐ น. 
ณ ห้อง 309 ชั้น 3 ตึกอานันมหิดล คณะแพทยศาสตร์ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553
ตั้งแต่เวลา 9.45 น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐ บาท ได้ที่ งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น ๑ คณะแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
ถึงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  โดยต้องนำสำเนาเอกสารมาดังนี้ 1.  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือใบทะเบียนพาณิชย์    2.  ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ภ.พ.20) 3.  บัตรประชาชนของผู้มารับเอกสารดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.md.chula.ac.th/unit/bidding
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๕๖-๔๔๖๑ ในวันทำการ
 
 
ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
 
 
 
 
(นายอดิศร ภัทราดูลย์)
 
คณบดี
 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อังคาร, 02 พฤศจิกายน 2010 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >