งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
สอบราคาซื้อเครื่องพริ้นเตอร์กระดาษขนาดใหญ่ จำนวน ๑ เครื่อง PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย aor   
ศุกร์, 15 ตุลาคม 2010

                                                            ประกาศคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                                              เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องพริ้นเตอร์กระดาษขนาดใหญ่ จำนวน ๑ เครื่อง
 
          คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องพริ้นเตอร์กระดาษขนาดใหญ่ จำนวน ๑ เครื่อง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น ๑ คณะแพทยศาสตร์
           กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๙ ตึกอานันทมหิดล  ชั้น ๓ คณะแพทยศาสตร์   เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ  ๑๐๐  บาท ได้ที่ งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น ๑ คณะแพทยศาสตร์ ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐  น.โดยต้องนำสำเนาเอกสารมาดังนี้  ๑. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือ ใบทะเบียนพาณิชย์   ๒. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.๒๐)๓. บัตรประชาชนของผู้มารับเอกสาร ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  และ   www.md.chula.ac.th/unit/bidding หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข    ๐๒-๒๕๖๔๔๖๑  ในวันและเวลาราชการ
 
 
                                                                                                    ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
 
  
  
  
                                                                                                  (ศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศร ภัทราดูลย์)
 
                                                                                                                             คณบดี

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พฤหัสบดี, 14 ตุลาคม 2010 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >