งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ควบคุมงาน PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย jew   
ศุกร์, 17 กันยายน 2010

ประกาศ  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ควบคุมงาน
โครงการก่อสร้างอาคารหอพักและพัฒนาคณาจารย์
------------------------------------------------------------
  ด้วย คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   มีความประสงค์จะทำการว่าจ้าง  ผู้ควบคุมงาน
โครงการก่อสร้างอาคารหอพักและพัฒนาคณาจารย์  สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ บริเวณหอพักนิสิตแพทย์ 4181 ที่จะต้องรื้อถอนออก  โดยใช้เวลาก่อสร้างไม่เกิน  810  วัน 
ตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอราคา  ดังต่อไปนี้
1.คุณสมบัติ
ต้องเป็นนิติบุคคลไทย ที่มีอายุการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างมาแล้วไม่ต่ำกว่า  5  ปี     และจะต้อง
ไม่หยุดกิจการมาเกินกว่า  1  ปี  จนถึงวันยื่นความจำนง  โดยแสดงสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ    หนังสือรับรองของ
งานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์      พร้อมระบุชื่อบุคคลที่มีอำนาจลงนามใน
สัญญาแทนครบถ้วน  และในทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
อนึ่ง  ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีผู้ละทิ้งงานของทางราชการ     หรือเคยปฏิบัติงานที่ก่อให้
เกิดผลเสียหายแก่โครงการก่อสร้างอาคารใด ๆ  โดยไม่มีเหตุผลสมควร
2.อัตรากำลังพนักงาน
แสดงจำนวนสถาปนิก   วิศวกร   และพนักงานผู้เกี่ยวข้อง   ในงานควบคุมงานก่อสร้างอาคาร    ตามที่
กำหนดข้างต้น  ทั้งในส่วนที่ประจำหน้างานและไม่ประจำหน้างาน โดยแสดงคุณสมบัติเฉพาะบุคคลที่สำคัญ ได้แก่
คุณวุฒิการศึกษา  ประวัติ  และผลงานการควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่แล้วเสร็จ
2.1 กำหนดให้มีสถาปนิก  วิศวกรโยธา  และวิศวกรงานระบบ ได้แก่   วิศวกรไฟฟ้า  วิศวกรเครื่องกล
วิศวกรสุขาภิบาล ไม่ประจำหน่วยงานก่อสร้าง    (สถาปนิกมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมไม่ต่ำกว่าประเภทสามัญสถาปนิก  
และวิศวกร มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม    ไม่ต่ำกว่าประเภทสามัญ
วิศวกรรมในแต่ละสาขา)  มีประสบการณ์ควบคุมงานอย่างน้อย 10 ปี   และมีผลงานควบคุมงานอาคารสูงขนาดใหญ่
2.2   กำหนดให้มีผู้จัดการโครงการ         (สถาปนิกมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
ไม่ต่ำกว่าประเภทสามัญสถาปนิก      หรือวิศวกรโยธา      มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกรโยธา)  ไม่ประจำหน่วยงานก่อสร้าง   จำนวน   1  อัตรา 
 มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า  8  ปี และมีผลงานควบคุมงานอาคารสูงขนาดใหญ่
2.3   กำหนดให้มีสถาปนิก   (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม    ไม่ต่ำกว่าประเภท
ภาคีสถาปนิก)  วิศวกรโยธา  วิศวกรไฟฟ้า  วิศวกรเครื่องกล   (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกรในแต่ละสาขา)  ประจำหน่วยงานก่อสร้าง
จำนวนไม่น้อยกว่า  2  อัตรา   ในแต่ละช่วงเวลาตามความ
เหมาะสมของเนื้องาน  มีประสบการณ์ควบคุมงานไม่น้อยกว่า  5  ปี
2.4   กำหนดให้มี ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม   ช่างเทคนิคโยธา  ช่างเทคนิคไฟฟ้า  ช่างเทคนิคเครื่องกล
(คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวส. ในแต่ละสาขาที่เกี่ยวข้อง) ประจำหน่วยงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า  3  อัตรา ในแต่ละช่วงเวลา
ตามความเหมาะสมของเนื้องาน  มีประสบการณ์ควบคุมงานอย่างน้อย  3  ปี
3.ผลการปฏิบัติงาน
มีผลงานควบคุมงานก่อสร้างอาคารในสัญญาเดียว   มูลค่าไม่ต่ำกว่า   300,000,000.00  บาท  (สามร้อย
ล้านบาท)  ซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน  5  ปี  โดยมีหนังสือรับรองผลงานมาแสดง  หากมีผลงาน
การควบคุมงานก่อสร้างอาคารของราชการ  รัฐวิสาหกิจและเอกชนอื่นๆ  ให้เสนอประกอบด้วย
4.แผนและวิธีการปฏิบัติงาน  ( 100  คะแนน )
4.1เสนอขอบเขตการให้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อ คณะแพทยศาสตร์  จุฬาฯ  ทั้งหมด
4.1.1บริการก่อนการก่อสร้าง  ( 35 คะแนน )
-การตรวจสอบและรายการประกอบแบบต่างๆ  ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์     เช่น การ
ตรวจสอบในลักษณะตรวจสอบความพร้อมของแบบในการนำไปใช้ในการก่อสร้าง  และประกวดราคา   โดยไม่ทำให้เกิดปัญหาความไม่ครบถ้วนเป็นผลให้งานล่าช้า  โดยจัดทำรายงานผลการ
ตรวจสอบแบบ  และเอกสารการตรวจ
สอบเสนอต่อ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-การตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างเบื้องต้น   เพื่อเตรียมการประสานงานระหว่าง   ผู้รับจ้างกับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการแนะนำให้คำปรึกษาในการ
จัดการคัดเลือกผู้รับจ้างเหมา
-ตรวจสอบราคากลางของงานสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรม  ทุกระบบ
-ช่วยในการจัดเตรียมเงื่อนไขประกอบสัญญา     รวมไปถึงแผนการควบคุมงานก่อสร้าง
การวิเคราะห์ และรับรองการแบ่งงวดงานของผู้ทรงสิทธิ์  ในการทำสัญญาก่อสร้าง    พร้อมเอกสารประกอบสัญญา
ให้สอดคล้องกับแผนการก่อสร้าง และช่วยในการจัดเตรียมแบบฟอร์มเอกสารประกอบสัญญาให้สอดคล้องกับแผน
การก่อสร้าง  และช่วยในการจัดเตรียมแบบฟอร์มหรือเอกสารต่างๆ ในการปฏิบัติงานในขั้นตอนการก่อสร้าง
4.1.2บริการขณะดำเนินการก่อสร้าง  ( 50 คะแนน )
-ควบคุม   ตรวจสอบ   และดำเนินการกำกับดูแล  ให้การก่อสร้าง     เป็นไปตามรูปแบบ
รายการ  ตามหลักวิชาชีพสถาปัตยกรรม  และวิศวกรรม  โดยครบถ้วน    โดยมีระบบเอกสารที่เหมาะสม   ครบถ้วน
สมบูรณ์  เสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้าง และกรรมการตรวจรับการควบคุมงาน
-จัดทำรายงานการควบคุมงาน     ตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบ   และวิธี
ปฏิบัติที่ถูกต้อง   และสามารถตรวจสอบได้  ตามระเบียบของราชการที่เกี่ยวข้อง    กับการควบคุมงานก่อสร้างอย่าง
เข้มงวด เช่น หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ควบคุมงาน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯข้อ 73
และสนับสนุนให้   คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้าง  สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามระเบียบฯ   ข้อ 72      ได้อย่าง
ถูกต้องสมบูรณ์  เป็นต้น
-จัดทำข้อเสนอที่จะเป็นประโยชน์ต่อการก่อสร้าง     และที่จะเกิดประโยชน์ต่อ      คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มากที่สุด
-จัดทำแผนควบคุมงานการก่อสร้างและเงื่อนไขวิธีดำเนินการที่ผู้รับจ้างต้องถือปฏิบัติ
เสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้าง  และคณะกรรมการตรวจรับการควบคุมงาน
-ประเมินแผนงานหลักการก่อสร้างและการปรับปรุงแก้ไขแผนงานประจำเดือนทุกงวด
งานก่อสร้าง  และงวดการควบคุมงาน
-ประเมินผลการควบคุมงานก่อสร้าง    เสนอคณะกรรมการตรวจการจ้าง       ปัญหาและ
แนวทางแก้ไข  เร่งรัดงาน หรือข้อคิดเห็นอื่น  ตามแต่กรณี
-งานอื่น ๆ ที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กำหนดระหว่างงวดก่อสร้าง
4.1.3 บริการหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ  ( 15 คะแนน )
-ตรวจสอบความครบถ้วน และถูกต้องของเอกสารหลังการก่อสร้าง       ที่ผู้รับเหมาต้อง
ส่งมอบให้กับ   คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   เช่น  AS-BUILT   DRAWINGS  พร้อมลงนามกำกับ
การตรวจสอบ ตามสาขาวิชาชีพควบคุม
-การร่วมและการประสานงานในการจัดฝึกอบรม  (TRAINING)ให้บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ในการใช้งานอุปกรณ์ในระบบต่างๆ ของอาคาร
-ติดตามและซ่อมแซมงานบกพร่องในช่วงประกันของผู้รับจ้างบริการหลังการก่อสร้าง
ตลอดระยะเวลาประกันผลงาน
4.2ขั้นตอนและวิธีการบริหารงานและควบคุมงานก่อสร้างที่สอดคล้องกับอัตรากำลังตาม ข้อ 2
4.3ตารางเวลาการทำงาน และตารางการจัดบุคลากรเข้าประจำหน้างาน
5.งบประมาณค่าใช้จ่าย
เสนอค่าบริการรวม  โดยแยกรายละเอียดอัตราค่าจ้างบุคลากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมทั้งเงื่อนไขต่าง ๆ
ตามแต่กรณี แต่ต้องไม่เกินค่าควบคุมงานตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม   โดยให้จัดทำเอกสารแยกเป็น  2  ซอง    คือ เอกสารเสนอด้านเทคนิค      และเอกสารเสนอด้านราคา
6.เกณฑ์การพิจารณา
ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ควบคุมงาน     จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและผลงานผ่านเกณฑ์
ตามข้อ  1 – 3  และได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงสุดตามข้อ  4  (ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า  80  คะแนน)  
กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียด ในวันที่  1 ตุลาคม 2553 เวลา 08.30 น.
ณ  งานพัสดุ  ตึกอานันทมหิดล  ชั้น  1
กำหนดส่งข้อเสนอการควบคุมงาน ในวันที่ 7 ตุลาคม 2553   ระหว่างเวลา 08.30 น.  ถึง 09.00 น.  ณ ห้องประชุม 309          ตึกอานันทมหิดล  ชั้น 3
และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ตั้งแต่เวลา......................น.  เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารการคัดเลือกผู้ควบคุมงานในราคาชุดละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน)ได้ที่งานพัสดุ  ตึกอานันทมหิดล ชั้น 1
ระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2553  ถึงวันที่   30 กันยายน 2553    ตั้งแต่เวลา  8.30  น. – 15.00  น.  โดยต้องนำสำเนาเอกสารมาดังนี้  1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  หรือ
ใบทะเบียนพาณิชย์  2. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)  3. บัตรประชาชนของผู้มารับเอกสาร  และดูรายละเอียด
ได้ที่  www.gprocurement.go.th   และ  www.md.chula.ac.th/unit/bidding       
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
 02 2564461  ในวันและเวลาทำการ

     ประกาศ  ณ  วันที่  16 กันยายน พ.ศ.2553


           (ศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศร    ภัทราดูลย์)
                                      คณบดี

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >