งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
บริการรถตู้สำหรับตรวจชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่เกิดเหตุพร้อมพนักงานขับรถ (ไม่รวมค่าน้ำมันและค่าทางด่วน) PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย jew   
จันทร์, 13 กันยายน 2010

ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง สอบราคาจ้างบริการรถตู้สำหรับตรวจชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่เกิดเหตุพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันและค่าทางด่วน) จำนวน ๑ คัน
 
          คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างบริการรถตู้สำหรับตรวจชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่เกิดเหตุพร้อมพนักงานขับรถ (ไม่รวมค่าน้ำมันและค่าทางด่วน) จำนวน ๑ คัน
 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็น
ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  เว้นวันหยุดทำการ ณ งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 1
         กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา  ๐๙.๐๐ น.   ณ  ห้องประชุม 309 ชั้น 3  ตึกอานันทมหิดล  เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 100.00 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)  ได้ที่ งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น ๑ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  โดยต้องนำสำเนาเอกสารมาดังนี้ 1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หรือใบทะเบียนพาณิชย์ 2. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) 3. บัตรประชาชนของผู้มารับเอกสารและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
และ www.md.chula.ac.th/unit/bidding หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๕๖-๔๔๖๑ ในวันและเวลาทำการ
 
 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
 
 
 
(นาย อดิศร ภัทราดูลย์)
 
 คณบดี คณะแพทยศาสตร์
 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >