งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
ประกวดราคาจ้าง ทำความสะอาด จำนวน 2 รายการ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย jew   
จันทร์, 30 สิงหาคม 2010

ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
          คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง ทำความสะอาด จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามรายการดังนี้
           ๑.  จ้างทำความสะอาด อาคารอานันทมหิดล, อาคาร อปร, อาคารแพทยพัฒน์, อาคารเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม และอาคารหอสมุด
           ๒.  จ้างทำความสะอาด อาคารหอพักนิสิตแพทย์ 13 ชั้น (3287), อาคารหอพักนิสิตแพทย์ 14 ชั้น และอาคารหอพักนิสิตแพทย์ 6 ชั้น (4181)
 
          ผู้มีสิทธิเข้าประมูล จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 
                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
 
          กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้าง (แบบใบยื่นข้อเสนอฯ บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 และ 2) ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา  ๐๙.๐๐   น. ถึง ๐๙.๓๐ น. และเปิดซองเอกสาร
ในวันเดียวกัน เวลา ๐๙.๓๐  น. ณ  ห้องประชุม ๓๐๙  ตึกอานันทมหิดล ชั้น ๓ คณะแพทยศาสตร์ และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๓
และกำหนดการเสนอราคาในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๓
 
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐ บาท ได้ที่ งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น ๑ คณะแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓
ถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  โดยต้องนำสำเนาเอกสารมาดังนี้ ๑. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือใบทะเบียนพาณิชย์
๒. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. ๒๐) ๓.  บัตรประชาชนของผู้มารับเอกสาร  และดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
และ www.md.chula.ac.th/unit/bidding หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๕๖-๔๔๖๑ ในวันและเวลาทำการ
 
 
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
 
 
 
 
(นายอดิศร ภัทราดูลย์)
 
คณบดี คณะแพทยศาสตร์
 
                   
 
                   
 
 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >