งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 รายการ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย jew   
ศุกร์, 27 สิงหาคม 2010

ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
          คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง    ดูแลรักษาความปลอดภัย   จำนวน  2    รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้
          ๑.  จ้างดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารอานันทมหิดล, อาคาร อปร และอาคารแพทยพัฒน์
          ๒. จ้างดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารหอพักนิสิตแพทย์ 13 ชั้น (3287),อาคารหอพักนิสิตแพทย์ 6 ชั้น (4181), อาคารหอพักนิสิตแพทย์ 14 ชั้น, ลานจอดรถยนต์ และพื้นที่โดยรอบ
 
          ผู้มีสิทธิเข้าประมูล จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 
                   ๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
                   ๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผล ของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ
                   ๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น    และต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ
วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6
                   ๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                         ๕. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงาน การดูแลรักษาความปลอดภัย สำหรับอาคารในสัญญาที่มีวงเงินไม่น้อยกว่า 2,250,000 บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ต่อหนึ่งสัญญาและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง (มิใช่ผลงานร่วมกับบุคคลอื่น) กับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน
 ที่กรมเชื่อถือ โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานนั้นๆ มาแสดง
 
          กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (แบบใบยื่นข้อเสนอฯ บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 และ 2)    ในวันที่   ๙ กันยายน ๒๕๕๓    ระหว่างเวลา   ๐๙.๐๐  น.   ถึง  ๐๙.๓๐  น.
และเปิดซองเอกสารในวันเดียวกัน เวลา  ๐๙.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุม 309 ตึกอานันทมหิดล ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓ 
กำหนดการเสนอราคาในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๓  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๑๕ น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้าง ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐ บาท  (สองร้อยบาทถ้วน)  ได้ที่ งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น ๑ คณะแพทยศาสตร์
ระหว่างวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. โดยต้องนำสำเนาเอกสารมาดังนี้          1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หรือใบทะเบียนพาณิชย์  2.ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม       (ภ.พ.20) 3.บัตรประชาชนของผู้มารับเอกสาร และดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
และ www.md.chula.ac.th/unit/bidding หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๕๖-๔๔๖๑ ในวันและเวลาทำการ

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
 
 
 
 
(นายอดิศร ภัทราดูลย์)
 
คณบดี คณะแพทยศาสตร์
 
                   
 
                   
 
 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >