งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
สอบราคาจ้างดูแลรักษาระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ ตึก อปร จำนวน ๑ รายการ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย aor   
อังคาร, 17 สิงหาคม 2010
                                                         ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                  เรื่อง สอบราคาจ้างดูแลรักษาระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ ตึก อปร จำนวน ๑ รายการ
 
          คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างดูแลรักษาระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ ตึก อปร จำนวน ๑ รายการ
 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าวซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า  บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
 
          กำหนดเซ็นชื่อดูสถานที่พร้อมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น ๑ คณะแพทยศาสตร์
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น ๑ คณะแพทยศาสตร์
          กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.ณ ห้องประชุม ๓๐๙ ตึกอานันทมหิดล  ชั้น ๓ คณะแพทยศาสตร์   เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ  ๑๐๐  บาท  ได้ที่ งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น ๑ คณะแพทยศาสตร์ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. โดยต้องนำสำเนาเอกสารมาดังนี้  ๑. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือ ใบทะเบียนพาณิชย์   ๒. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.๒๐)๓. บัตรประชาชนของผู้มารับเอกสาร  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  และ   www.md.chula.ac.th/unit/bidding หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข    ๐๒-๒๕๖๔๔๖๑  ในวันและเวลาราชการ
 
 
                                                                                              ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  

                                                                                                             (นาย อดิศร ภัทราดูลย์)
                                                                                                            คณบดี คณะแพทยศาสตร์
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >