งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการโครงข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย aor   
จันทร์, 16 สิงหาคม 2010

                                                 ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการโครงข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
          คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการโครงข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
 
 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                   ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
 
          กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. และเปิดซองเอกสารในวันเดียวกัน เวลา ๐๙.๓๐ น.ณ ณ ห้องประชุม ๓๐๙ ตึกอานันทมหิดล ชั้น ๓ คณะแพทยศาสตร์  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่  ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๕๓ และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๒ กันยายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๔๕ น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐ บาท ได้ที่ งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น ๑ คณะแพทยศาสตร์ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. โดยต้องนำสำเนาเอกสารมาดังนี้  ๑. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือ ใบทะเบียนพาณิชย์   ๒. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.๒๐)๓. บัตรประชาชนของผู้มารับเอกสาร ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  และ   www.md.chula.ac.th/unit/bidding หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข    ๐๒-๒๕๖๔๔๖๑  ในวันและเวลาราชการ
 
 
                                                                                             ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
 
  
                                                                                                           (นายอดิศร ภัทราดูลย์)
                                                                                                         คณบดี คณะแพทยศาสตร์

ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการโครงข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >