งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
เครื่องวิ่ง จำนวน 3 เครื่อง PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย aor   
อังคาร, 21 มีนาคม 2017
 ประกาศ  เชิญชวนทั่วไป
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง  การจัดซื้อ เครื่องวิ่ง จำนวน 3 เครื่อง
…………….………………………………
 
          ด้วย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะจัดซื้อ เครื่องวิ่ง  จำนวน 3 เครื่อง 
         ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
         1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จัดซื้อ ดังกล่าว
        2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของ   ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น   
        4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่ คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ณ  วันประกาศเชิญชวนทั่วไป  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อครั้งนี้
         กำหนดยื่นซองข้อเสนอราคาในวันที่  21 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์
        กำหนดเปิดซองข้อเสนอราคาในวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 .น. ณ  ห้องประชุม 112  ตึกอานันทมหิดล  ชั้น  1  คณะแพทยศาสตร์  เป็นต้นไป
        ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารเชิญชวนทั่วไป  ในราคาชุดละ 100  บาท  ได้ที่งานพัสดุ  ตึกอานันทมหิดล  ชั้น  1  คณะแพทยศาสตร์   ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. โดยต้องนำสำเนาเอกสารมาดังนี้ 1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือ ใบทะเบียนพาณิชย์  2. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)  3. บัตรประชาชนของผู้มารับเอกสาร   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th  และ  www.pcm.md.chula.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   02-2564461   ในวันและเวลาทำการ
 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


                                                                                                      (ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ)
                                                                                                                               คณบดี

 
ถัดไป >