งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศเผยแพร่แผนฯ
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ประกาศ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศยกเลิก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พัสดุ
Search
Contact Us
ประกวดราคาจ้างจ้างบำรุงรักษาและดูแลอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็ก PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย yu22   
พฤหัสบดี, 03 สิงหาคม 2017

ประกาศ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างบำรุงรักษาและดูแลอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
        ด้วย  คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจ้างบำรุงรักษาและดูแลอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

            1.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

    2.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผล ของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน   ตามระเบียบของทางราชการ
    3.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
    4.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น   และต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ  วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6
    5.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย    หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
    6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง   ด้วยระบบอิเล็ก-ทรอนิสก์  (e-Government  Procurement  :  e-GP)        ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
    7.คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
    กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้าง  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (แบบใบยื่นข้อเสนอฯ บัญชีเอกสารส่วนที่  1 และ 2 )ในวันที่ 15 สิงหาคม  2560 ระหว่างเวลา14.00 น. ถึง 14.30 น.  และเปิดซองเอกสารในวันเดียวกัน  เวลา 14.30 น.ณ ห้องประชุม  112    ตึกอานันทมหิดล   ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา  ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 กำหนดการเสนอราคาในวันที่ 22  สิงหาคม  2560 ตั้งแตเวลา 13.00น. เป็นต้นไป
     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้าง   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ในราคาชุดละ   200.00   บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล  ชั้น  1  คณะแพทยศาสตร์  ระหว่างวันที่  3 สิงหาคม 2560     ถึงวันที่ 8 สิงหาคม  2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 น.  –  15.00  น.   โดยต้องนำสำเนาเอกสารมาดังนี้
1.หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล     หรือใบทะเบียนพาณิชย์ 2.ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม   (ภ.พ.20)3.บัตรประชาชน ของผู้มารับเอกสาร  และดูรายละเอียดได้ที่
www.gprocurement.go.th และwww.md.chula.ac.th/unit/bidding หรือสอบถาม  ทางโทรศัพท์หมายเลข   02-2564461  ต่อ 14  ในวันและเวลาทำการ
 

                                     ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 


(ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ)
คณบดี คณะแพทยศาสตร์

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >