งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศเผยแพร่แผนฯ
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ประกาศ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศยกเลิก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พัสดุ
Search
Contact Us
ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด จำนวน 9 อาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย yu22   
อังคาร, 01 สิงหาคม 2017
ประกาศ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด จำนวน 9 อาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 

                  ด้วย    คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้าง "ทำความสะอาด จำนวน 9 อาคาร"

                  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 
       1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
            2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
           3.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น  และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์       ณ  วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ 1.6
            4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
            5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย      หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
            6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government  Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
            7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
            8. ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี (ถึงวันยื่นซองเทคนิค)   โดยมีทุนจดทะเบียน
ที่ชำระเต็มไม่ต่ำกว่า 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)
            9. มีผลงานการรับจ้างดูแลรักษาความสะอาดในลักษณะเดียวกันกับข้อกำหนดของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  5,600,000.00  บาท (ห้าล้านหกแสนบาทถ้วน)   ต่อหนึ่งสัญญาจ้าง  และเป็นคู่สัญญาโดยตรง  (มิใช่ผลงานร่วมกับบุคคลอื่น)  กับส่วนราชการหน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่คณะแพทยศาสตร์  จุฬาฯ เชื่อถือ    โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานนั้น ๆ    ละต้องเป็นผลงานย้อนหลังนับจากวันยื่นซองเทคนิคไม่เกิน  3  ปี
          10. ต้องมีจำนวนพนักงานรักษาความสะอาดไม่น้อยกว่า 300 คนโดยมีหลักฐานใบเสร็จรับเงินการนำเงินสมทบการชำระเงินประกันสังคม จำนวน 12 เดือน   ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม  2559  –  เดือนมิถุนายน  2560  ทั้งนี้  เพื่อเป็นการแสดงว่าผู้รับจ้างมีพนักงานเพียงพอ  สำหรับการทดแทนในกรณีที่พนักงานลาป่วย  ลากิจหรือกรณีอื่น ๆ 
          11. ต้องแสดงเอกสารหลักฐานการจ่ายค่าแรงงานให้แก่พนักงาน  ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
          12. ต้องไม่เคยถูกคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ บอกเลิกจ้างด้วยเหตุไม่ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง
          13. ต้องจัดทำรายละเอียดและวิธีการบริหารจัดการในการทำความสะอาดอาคารของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ตามข้อกำหนด  โดยจำนวนพื้นที่ทำความสะอาดให้มาดูสถานที่จริงและจัดทำเป็นรูปเล่มจำนวน 2 เล่ม เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาและเป็นคู่มือในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

               
                  กำหนดยื่นซองประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.   ถึง 9.30 น.   และเปิดซองเอกสารในวันเดียวกัน   เวลา 9.30 น.ณ   ห้องประชุม  ๑๑๒  ชั้น  ๑  ตึกอานันทมหิดล   คณะแพทยศาสตร์  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก  ให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560  และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 นเป็นต้นไป  

 
                   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐.๐๐บาท   (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น ๑ คณะแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 
ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. โดยต้องนำสำเนาเอกสารมาดังนี้  ๑.หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  หรือใบทะเบียนพาณิชย์   ๒.ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ภ.พ.๒๐)  ๓.บัตรประชาชนของ ผู้มารับเอกสารดูรายละเอียดได้ที่  www.gprocurement.go.th  และ www.md.chula.ac.th/unit/bidding  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๕๖๔๔๖๑ ในวันทำการ    

 

 

                                     ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 


(ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ)
คณบดี คณะแพทยศาสตร์
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >