งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศเผยแพร่แผนฯ
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ประกาศ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศยกเลิก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พัสดุ
Search
Contact Us
ประกวดราคา “จ้างดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารและพื้นที่โดยรอบ จำนวน 6 อาคาร” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย koi   
จันทร์, 31 กรกฎาคม 2017

ประกาศ    คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่องประกวดราคา “จ้างดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารและพื้นที่โดยรอบ จำนวน 6 อาคาร”
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

----------------------------------------------------

 

 ด้วย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะประกวดราคา “จ้างดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารและพื้นที่โดยรอบ จำนวน 6 อาคาร” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

          ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นและต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

4.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น

5.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

6.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

7.คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้

8.ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 มาตรา 16 โดยนำใบอนุญาตมาแสดงด้วย

9.ต้องจัดพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 มาตรา 33

10.ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี (ถึงวันยื่นซองเทคนิค) โดยมีทุนจดทะเบียนที่ชำระเต็มไม่ต่ำกว่า 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)

11.มีผลงานการรับจ้างรักษาความปลอดภัย ในลักษณะเดียวกันกับข้อกำหนดของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวงเงินไม่น้อยกว่า 3,700,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ต่อหนึ่งสัญญาจ้าง และเป็นคู่สัญญาโดยตรง (มิใช่ผลงานร่วมกับบุคคลอื่น) กับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เชื่อถือ โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน ที่ท่านเคยให้บริการ (ขอให้ส่งเป็นหนังสือรับรองผลงานเท่านั้น) และต้องเป็นผลงานย้อนหลังนับจากวันยื่นซองเทคนิคไม่เกิน 3 ปี โดยนำมายื่นในวันยื่นซองเทคนิคอย่างน้อย 1 ผลงาน

12.ต้องมีจำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 300 คน โดยมีหลักฐานใบเสร็จรับเงินการนำเงินสมทบการชำระเงินประกันสังคม จำนวน 12 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงว่าผู้รับจ้างมีพนักงานเพียงพอสำหรับการทดแทนในกรณีที่พนักงานลาป่วย ลากิจ หรือกรณีอื่น ๆ

13.ต้องแสดงเอกสารหลักฐานการจ่ายค่าแรงงานให้แก่พนักงาน ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

14.ต้องไม่เคยถูกคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ บอกเลิกจ้างด้วยเหตุไม่ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง

 กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (แบบใบยื่นข้อเสนอฯ บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 และ 2) ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา  10.30  น. ถึง  11.00  น. และเปิดซองเอกสารในวันเดียวกัน เวลา  11.00  น.  ห้องประชุม 112 ตึกอานันทมหิดล ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่  11 สิงหาคม 2560

 

กำหนดการเสนอราคาในวันที่  21  สิงหาคม  2560  ตั้งแต่เวลา  13.00  น. เป็นต้นไป

 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 200.00 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่  31  กรกฎาคม  2560 ถึงวันที่  4  สิงหาคม  2560 ตั้งแต่เวลา  8.30 น.    15.00 น. โดยต้องนำสำเนาเอกสารมาดังนี้  1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  หรือใบทะเบียนพาณิชย์ 2. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ภ.พ.20)  3. บัตรประชาชนของผู้มารับเอกสาร และดูรายละเอียดได้ที่  www.gprocurement.go.th และ http://pcm.md.chula.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-2564461 ในวันและเวลาทำการ

 

 

                                                 ประกาศ   ณ   วันที่   31  เดือน กรกฎาคม   พ.ศ. 2560        

  

 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์  วัชรสินธุ)

คณบดี คณะแพทยศาสตร์

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >