งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
จ้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์ จำนวน ๑ งาน PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย jew   
ศุกร์, 14 กรกฎาคม 2017
ประกาศเชิญชวนทั่วไป
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง จ้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์ จำนวน ๑ งาน
 
             ด้วย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะจ้าง ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ จำนวน ๑ งาน
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จ้างดังกล่าว (ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
                    ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                    ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   . ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาให้แก่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจ้างครั้งนี้

          กำหนดเซ็นชื่อ ดูสถานที่ พร้อมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ  งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น ๑ คณะแพทยศาสตร์

          กำหนดยื่นซองข้อเสนอราคาในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น ๑ 
         กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๑๑๒ ตึกอานันทมหิดล ชั้น ๑ คณะแพทยศาสตร์

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป  ในราคาชุดละ ๑๐๐.๐๐ บาท  ได้ที่ งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น ๑ ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.pcm.md.chula.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๒๕๖๔๔๖๑ ในวันและเวลาทำการ

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ)
คณบดี
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >